همه کتاب‌های ایرانیان،هویت نژادی،مقاله‌ها و خطابه‌ها