ورود

درون‌ مایه‌ ها و دست‌ مایه‌ های نمایشی در قرآن

نویسنده: مظفر سالاری

کتاب حاضر سعی کرده است تا در حد بضاعت ظرفیت‌های درون‌مایه‌ها، دست‌مایه‌ها و شخصیت‌های قرآن را برای تبدیل شدن به داستان، نمایشنامه‌ و یا فیلمنامه در اختیار هنرمندان قصه‌پرداز قرار دهد.

ناشر سوره مهر

شمارگان 2500

شابک 3-548-506-964-978

تعداد صفحات 260

نوبت چاپ دوم

سال چاپ اول

قطع کتاب رقعی

 

مظفر سالاری در این کتاب بعضی از مهم‌ترین دست‌مایه‌ها و شخصیت‌های قرآنی را معرفی می‌کند و ظرفیت آنها برای تبدیل شدن به داستان، نمایشنامه و یا فیلمنامه را بررسی می‌کند و در اختیار هنرمندان و نویسندگان قرار می‌دهد.او در این کتاب هسته اصلی و درون‌مایه‌های داستان‌ها و قصه‌های قرآن کریم را مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهد؛ درون‌مایه‌هایی که می‌توانند روح یک اثر نمایشی و داستانی را تشکیل دهند و البته به شیوه غیرکلیشه‌ای و غیرشعاری در کالبد اثر هنری دمیده شوند.
نویسنده در کتابش با بیان انواع درون‌مایه‌های قصص قرآنی از جمله یکتاپرستی، ایثار، امید، صبر و عدالت، مخاطبش را با محتوای داستان‌های قرآن آشنا می‌کند و ایده‌هایی را برای خلق اثر در این زمینه‌ها ارایه می‌دهد. او حتی دست به شخصیت‌شناسی داستان‌های قرآنی می‌زند و تیپ‌های محبوب و تیپ‌های غیرمحبوب قرآن را معرفی ‌می‌کند.سالاری در ادامه موقعیت‌های ساختاری داستان‌هایی چون هابیل و قابیل، آدم و ابلیس، حضرت هود و قوم عاد و موسی و شعیب را از منظر نمایشی مورد ارزیابی قرار می‌دهد. او در واقع با بیان درون‌مایه‌های این داستان‌ها می‌خواهد نشان دهد که می‌توان با استفاده از حکمت‌های قرآن، شخصیت‌هایی را به خدمت گرفت و درامی ارایه کرد که اغراق‌آمیز و مصنوعی نبوده و در عین حال بسیار معناگرا و پرعمق باشد.

نویسنده

مظفر سالاری

زندگینامه

زندگینامه ایشان از زبان خودش: از دوم دﺑﺴﺘﺎن ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﻮن ﭘﺮورش ﻓﮑﺮی ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻮده و ھﻤﻮاره ﺑﺎ ﮐﺘﺎب و ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﯽاﻧﺲ واﻟﻔﺖ داﺷﺘﻪ ام . از ﺳﺎل 67 ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻼس ھﺎی ادﺑﯽ و ھﻨﺮی دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ، اداره ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ادﺑﯽ آن ﺟﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ . از ﺳﺎل 71 ھﻤﮑﺎری ام را ﺑﺎ ﻣﺠﻠﻪ ﺳﻼم ﺑﭽﻪ ھﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل داﺳﺘﺎن آﻏﺎز ﮐﺮدم و دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﺎ ﻣﺠﻠﻪ «ﭘﻮﭘﮏ» ﻧﯿﺰ ھﻤﺮاه ﺷﺪم . ﺑﺮای ﺑﭽﻪ ھﺎ داﺳﺘﺎن ، ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ،ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ، ﻧﻘﺪ و ﻣﻘﺎﻟﻪ ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺷﺎﮔﺮدان زﯾﺎدی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮده ام .

در آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ طﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﻧﻘﺪ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻢ ، در ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺎﭘﯽ در ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﮐﺎﻧﻮن در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪم . ﮐﺘﺎب ھﺎ و داﺳﺘﺎن ھ

نظرات
برای این مطلب نظری ثبت نشده است.
کتاب های مرتبط
در کمین گل سرخ

محسن مومنی

یکی از این روزها به بلوغ رسیدم

مهدی عقابی

اتمام موجودی انبار
دختر شینا

بهناز ضرابی زاده

نورالدین پسر ایران

موسی غیور - معصومه سپهری

اتمام موجودی انبار
کتاب دا

سیده اعظم حسینی

اردوگاه اطفال

کالک های خاکی

ضربت متقابل

اتمام موجودی انبار
روزهای بی آینه

گلستان جعفریان

بابانظر

سید حسین بیضایی، مصطفی رحیمی