فروشگاه شماره یک، تهران، میدان انقلاب

15 دی 1401

نشاني
ميدان انقلاب جنب سينما بهمن پلاك 1023
شماره تماس: 66476568 – 66476569

ﮔﺮوه ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺳﻮره ﻣﻬﺮ در خرداد ماه 1394 ﺑﻪ ﻫﻤﺖ اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻮره ﻣﻬﺮ ﺑه منظور ارﺗﺒﺎط و اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎﯾﯽ آرام و ﻟﺬت ﺑﺨﺶ و با هدف ﺳﻬﻮﻟﺖ و تنوع در خريد واقع در ﻗﻠﺐ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ (ميدان انقلاب) ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد.


ويترين :

ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘـﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮﻓﺮوشﺗـﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﺳﺖ.

 


هدايا :

ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ از ﺟﻨﺲ ﺳﻔﺎل، ﺷﯿﺸﻪ، ﭼﻮب، ﭼﺮم، و…ﮐﺎر دﺳﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﺮدآوري ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ، آﺳﺎن و ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﺷﻮد.


باشگاه مشتريان:

ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺸــﺨﺼــﺎت و ﻋﻀــﻮﯾﺖ در ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، از ﺧﺪﻣﺎت وﯾﮋه اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﺟﻤﻠﻪ  : اﻃﻼع از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻧﺸﺴﺖﻫﺎ، ﮐﺎرت ﺗﺨﻔﯿﻒ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺘﺎب، ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ


كافه كتاب:

ﮐﺎفی شاپ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮔﺮم و ﺻﻤﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﺑﺮاي دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻫﻞ ﮐﺘﺎب اﻧﺪ. از ، ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ.

 


كتاب ها:
ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳـﻦ و ﺳـﻠﯿﻘﻪ اي ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ادبيات ، مذهبي ، روان شناسي ، علوم اجتماعي ، هنر ، تاريخ ، كودك و نوجوان ، داﯾﺮه اﻟﻤﻌﺎرف ، پزشكي و سلامت ، علوم تربيتي و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ، پژوهش هنر و زبان از جمله عناوين موجود در فروشگاه مي باشد.


كتاب نفيس:
ﻗﺮآن، ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ، ﻣﺜﻨﻮي ﻣﻌﻨﻮي، دﯾﻮان ﺣﺎﻓﻆ، ﺳﻌﺪي و دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺮاثﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺎبﻫﺎي ﻧﻔﯿﺲ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.


كودك و نوجوان :
ﮐﻮدﮐﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﺮﯾﻦﺗﺮﯾﻦ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از ﺣﺴﺎسﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ. ما در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻼش ﮐﺮده اﯾﻢ دﻗﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎﻣﻠـــﯽ از ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎي ﮐﻮدك و ﻧﻮﺟﻮان ﮔﺮدآوري ﺷﻮد.


نوشت افزار:

داﻧﺶ آﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ، ﻟﻮازم اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻨﻮع اﯾﺮاﻧﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 


بازي فكري :
ﺑﺎزي ﻫﺎي ﻓﮑﺮي، ﻣﻬﺎرﺗﯽ و ﻫﯿﺠﺎﻧـﯽ، ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ثبت نظر و نظرات

اولین نفری باش که نظرش منتشر میشه

مطالب مرتبط

ورود / ثبت‌نام
لطفاً شماره موبایل خود را وارد کنید:
برگشت
کد تایید را وارد کنید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد