همه کتاب‌های کارتون‌های سینمایی،ژاپن،زمینه و موضوع