ورود

ستارخان در شخصیت‌های مانا دیده شد

مهدی محمدی ۱۷ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۰۱
زندگینامه ستارخان سردار ملی با قلم حجت فلاح توتکار در پنج فصل در قالب مجموعه شخصیت‌های مانا منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری سوره مهر، در فصل اول با عنوان «دوره عیاری»، به خاستگاه خانوادگی و رویدادهای زندگی ستارخان در دوره پیشامشروطیت پرداخته شده است.

 در فصل دوم با عنوان »تبدیل شدن عیار به مجاهد»، به چگونگی ورود ستارخان به صفوف مشروطه خواهان تبریز و پیوند خوردن با مرکز غیبی و عضویت او در نیروی مجاهدان پرداخته شده است.

در فصل سوم که دوره درخشش او به عنوان رهبر جنبش مقاومت تبریز است به کوشش‌های او در فرماندهی مبارزه با جبهه متحد استبداد و تالش برای شکل‌دهی کانون مقاومت ضدخودکامگی در دوره استبداد صغیر پرداخته شده است.

در فصل چهارم چندوچون عزیمت اجباری ستارخان از تبریز به تهران بررسی شده است. در این بررسی نشان داده شده که چگونه نمایندگان سیاسی روس و انگلیس و والی وقت آذربایجان، مهدیقلی خان مخبرالسلطنه هدایت، با هماهنگی دولت ایران زمینه ساز خروج ستارخان و باقرخان از شهرـ پایگاه قدرتشان ـ شده‌اند.

 در فصل پنجم هم به ماجرای پارک اتابک و خانه نشینی سردار و فرجام کارش پرداخته شده است. نظرات