ورود
فاضل نظری

فاضل نظری
متولد ۱۳۵۸، شاعر و دکترای رشته مدیریت تولید و عملیات و رييس کانون پرورش فکري کودکان
کتاب های نویسنده:
اکنون
کتاب
ضد
آن ها
اقلیت
گریه های امپراتور

کتاب های نویسنده
گریه های امپراتور

فاضل نظری

اقلیت

فاضل نظری

سه گانه فاضل نظری

فاضل نظری

کتاب (فاضل نظری )

فاضل نظری