ورود
محمد ناصری

زندگینامه محمد ناصری متولد ۱۳۴۵، کارشناس زبان و ادبیات فارسی و کارشناس ارشد امور فرهنگی از دانشگاه تهران است. از سوابق او میتوان به عضویت در هیئت تحریریه کیهان بچه‌ها، سردبیری مجله رشد جوان، دبیری و داوری چند جشنواره ادبی، دبیری و مدیریت کارگاه قصه و رمان حوزه هنری و دبیری جشنواره کتاب سال شهید غنی اشاره کرد.

کتاب های نویسنده
دریا به دریا

محمد ناصری

جای پای ابراهیم