ورود
محمود نجیمی

محمود نجیمی متولد سال 1347 است و در 13 سالگی وارد جبهه شده است.

کتاب های نویسنده
یکی از این روزها به بلوغ رسیدم

مهدی عقابی