ورود
سیدجواد طاهایی

زندگینامه جواد طاهایی متولد 1341 و کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه تهران است.

کتاب های نویسنده
پدیدار شناسی بسیجی شهید

سیدجواد طاهایی