ورود
مصطفی فعله گری

زندگینامه سال 1341 خورشیدی در شهر مرزی «قصرشیرین» به دنیا آمده است. چند سال سابقه تدریس دارد بعد از آن سال 64 به تهران آمد و نویسندگی را به صورت جدی آغاز کرد

کتاب های نویسنده
دود شدن در بزم اهریمن

مصطفی فعله گری

چاه پر کژدم

باران تمشک