ورود
سجاد سامانی

سجاد سامانی:
سجاد سامانی شاعر جوان متولد دی ماه 1371 است.
سجاد سامانی در 18 سالگی رتبه برتر را در جشنواره شعر دانش آموزی از آن خود کرد و توانست شعرش را در مقابل رهبر بخواند.
کتاب های نویسنده
سالیان
ایما (شعر معناگرا)

کتاب های نویسنده
ایما (شعر معناگرا)

سجاد سامانی