ورود
فاطمه بهبودی

فاطمه بهبودی:
متولد اردیبهشت 1357 با مدرک لیسانس. کار پژوهش را از سال 80 شروع کرد و تا سال 89 به تولید آثار پژوهشی مشغول بود.
از سال 89 نیز به داستان نویسی روی آورد و تا امروز در این حوزه فعالیت دارد.
کتاب های نویسنده:
سپیدارهای آن سوی دوله‌تو
زمستان سرد و شمعدانی های ترمه ای
من یک کلاه سبزم
پوتین قرمزها

کتاب های نویسنده
سپیدارهای آن سوی دوله‌تو

زمستان سرد و شمعدانی های ترمه ای

فاطمه بهبودی

من یک کلاه سبزم

فاطمه بهبودی

پائیز پنجاه سالگی

فاطمه بهبودی

پوتین قرمزها

فاطمه بهبودی