ورود
افسانه شعبان نژاد

افسانه شعبان نژاد:
افسانه شعبان‌نژاد (متولد ۱۳۴۲ در شهداد کرمان) شاعر و نویسنده ادبیات کودک و نوجوان است. او کارشناس رشته زبان و ادبیات فارسی و کارشناس ارشد رشته ادبیات نمایشی است.او دارای دکتری هنر و نشان درجه یک هنری در ادبیات داستانی و شعر می باشد
کتاب های نویسنده:
کتاب گویای نوبت غنچه
نی نی ها و هولولو (جلد ششم از مجموعه نی نی ها)
نی نی ها و هولولو (جلد پنجم از مجموعه نی نی ها)
نی نی ها و پری ها (جلد چهارم از مجموعه نی نی ها)
نی نی ها و پری ها ( جلد سوم از مجموعه نی نی ها)
نی نی هاواجی مجی (جلد دوم از مجموعه نی نی ها)
نی نی هاواجی مجی (جلد اول از مجموعه نی نی ها)
خواب کلاغ (مجموعه هاپول و گرگ و گله)
خواب بره (مجموعه هاپول و گرگ و گله)
خواب عروسی (مجموعه هاپول و گرگ و گله)
خواب ماهی (مجموعه هاپول و گرگ و گله)
خواب کفش (مجموعه هاپول و گرگ و گله)
خواب آش (مجموعه هاپول و گرگ و گله)
خواب مترسک (مجموعه هاپول و گرگ و گله )

کتاب های نویسنده
خواب مترسک (مجموعه هاپول و گرگ و گله )

افسانه شعبان نژاد

خواب آش (مجموعه هاپول و گرگ و گله )

افسانه شعبان نژاد

خواب کفش (مجموعه هاپول و گرگ و گله)

افسانه شعبان نژاد

خواب ماهی (مجموعه هاپول و گرگ و گله )

افسانه شعبان نژاد

خواب عروسی (مجموعه هاپول و گرگ و گله )

افسانه شعبان نژاد

خواب بره (مجموعه هاپول و گرگ و گله)

افسانه شعبان نژاد

خواب کلاغ (مجموعه هاپول و گرگ و گله)

افسانه شعبان نژاد

کتاب گویای نوبت غنچه

نی نی هاواجی مجی (جلد دوم از مجموعه نی نی ها)

افسانه شعبان نژاد

نی نی ها و هولولو (جلد ششم از مجموعه نی نی ها)

افسانه شعبان نژاد

نی نی ها و پری ها (جلد چهارم از مجموعه نی نی ها)

افسانه شعبان نژاد

نی نی ها و هولولو (جلد پنجم از مجموعه نی نی ها)

افسانه شعبان نژاد

نی نی ها و پری ها ( جلد سوم از مجموعه نی نی ها)

افسانه شعبان نژاد

نی نی هاواجی مجی (جلد اول از مجموعه نی نی ها)

افسانه شعبان نژاد