ورود
سید مجید حسینی

سید مجید حسینی دارای دکترا علوم سیاسی از دانشگاه تهران است. این نویسنده علاوه بر نویسندگی مدیر عاملی نشر شهر و عضویت در هیأت امنای بنیاد ادبیات داستانی ایران و مدیریت بهره برداری باغ کتاب تهران را در پرونده کاری خود دارد.

کتاب های نویسنده
اعترافات شهر خدا