ورود
اکبر صحرایی

اکبر صحرایی:
متولد 1339، نويسنده و مستند نگار
کتاب های نویسنده:
فرار به جابلقا
بمب کلاغی (دار و دسته دار علی)
خمپاره های نقلی (دار و دسته دارعلی)
مین سوسکی(دار و دسته دار علی جلد 5)
تویوتای خرگوشی
گردان بلدرچین
حافظ هفت
برانکارد دربستی
آنا هنوز هم می‌خندد
آمبولانس شتری

کتاب های نویسنده
آنا هنوز هم می‌خندد

اکبر صحرایی

گردان بلدرچین

بمب کلاغی (دار و دسته دار علی)

اکبر صحرایی

برانکارد دربستی

فرار به جابلقا

اکبر صحرایی

آمبولانس شتری

تویوتای خرگوشی

کتیبه زنرال - جلد اول (قصر الدشت)

کتیبه زنرال - جلد اول (قمحانه)

مین سوسکی(دار و دسته دار علی جلد 5)

خمپاره های نقلی (دار و دسته دارعلی)

اکبر صحرایی