ورود
حسن ب‍لخاری قهی

حسن بلخاری قهی:
متولد ۱۳۴۱، نويسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه
کتاب های نویسنده
تجلی مفاهیم اسلامی در مجسمه سازی دوران پس از انقلاب اسلامی
جامعه شناسی اخلاقی هنر
حکمت هنر هند
قدر
مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی - جلد اول و دوم
سرگذشت هنر در تمدن اسلامی
اورنگ
آشنایی با فلسفه هنر
تجلی نور و رنگ در هنرهای ایرانی ـ اسلامی

کتاب های نویسنده
حکمت هنر هند

دکتر حسن بلخاری قهی

جامعه شناسی اخلاقی هنر

حسن بلخاری قهی

تجلی مفاهیم اسلامی در مجسمه سازی دوران پس از انقلاب اسلامی

مهدی ناظمی‌اردکانی، حسن بلخاری‌قهی، محمدرضا اسماعیل‌یزدی

آشنایی با فلسفه هنر

دکتر حسن بلخاری قهی

مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی - جلد اول و دوم

حسن بلخاری قهی

اتمام موجودی انبار
سرگذشت هنر در تمدن اسلامی

حسن بلخاری قهی