ورود
افسون امینی

افسون امینی:
متولد 1348 شاعر
کتاب های نویسنده
مینودر
ستاره‌های کویر
عناصر درونی شعر: خیال، عاطفه، اندیشه
شاخه نبات
زیرآسمان الوند

کتاب های نویسنده