ورود
علی موسوی گرمارودی

علی موسوی گرمارودی:
متولد 1320، شاعر و نويسنده
کتاب های نویسنده:
گوشواره ی عرش
غوطه در مهتاب
کتاب گویای گوشواره عرش
سفر به فطرت گل سنگ
تا محراب آن دو ابرو
پیوند زیتون بر شاخه ترنج
برآشفتن گیسوی تاک
خواب ارغوانی
آغاز روشنایی آیینه

کتاب های نویسنده
خواب ارغوانی

علی موسوی گرمارودی

پیوند زیتون بر شاخه ترنج

علی موسوی گرمارودی

برآشفتن گیسوی تاک

علی موسوی گرمارودی

تا محراب آن دو ابرو

سفر به فطرت گل سنگ

کتاب گویای گوشواره عرش

علی موسوی گرمارودی

گوشواره ی عرش

اتمام موجودی انبار
آغاز روشنایی آیینه

سید علی موسوی گرمارودی