ورود
احمد دهقان

احمد دهقان:
متولد 1345، نويسنده و پژوهشگر
کتاب های نویسنده
بچه های تپه سوم (بچه های ایران)
بچه های عملیات کرکوک (بچه های ایران)
بچه های کوهستان (بچه های ایران)
بچه های آوه زین (بچه های ایران)
بچه های کارون
آزادی خرمشهر
سفر به گرای 270 درجه
روزهای آخر
گردان چهار نفره
ناگفته های جنگ

کتاب های نویسنده
بچه های کارون

بچه های آوه زین (بچه های ایران)

بچه های کوهستان (بچه های ایران)

بچه های عملیات کرکوک (بچه های ایران)

بچه های تپه سوم (بچه های ایران)

ناگفته های جنگ

احمد دهقان