ورود
محمد قاسمی

محمد قاسمی متولد سال 1346 دانشجوی کارشناسی ادبیات نمایشی سوابق کاری محمد قاسمی نمایشنامه نویسی بنیاد حفظ آثار بنیاد شهید حوزه هنری کرمان فیلم نامه نویسی صدا و سیمای مرکز کرمان

کتاب های نویسنده
دسته چهار گروهان یک

محمد قاسمی