ورود
محمد صادق کوشکی

زندگینامه دکتر محمد صادق کوشکی از اعضای هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است. وی از اساتید حوزه مطالعات منطقه‌ای این دانشگاه نیز به حساب می‌آید. وی دکترای خود را در رشته علوم سیاسی و گرایش اندیشه سیاسی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اخذ نموده است. کتب برگی از باغ، تاملی در اندیشه سیاسی امام خمینی، تبار ترور و مبانی سیاست مطلوب در قرآن کریم از آثار او هستند. تدریس در دوره‌های دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه جامع امام حسین (ع) و علوم فنون فارابی از دیگر سوابق علمی این استاد است.

کتاب های نویسنده
آفتاب و آئینه

محمدصادق کوشکی