ورود
صادق رشیدی

زندگینامه صادق رشیدی پژوهشگر موسیقی و استاد دانشگاه است.

کتاب های نویسنده
بنیان های نظری و عملی موسیقی فیلم

صادق رشیدی