ورود
علیرضا غفاری

زندگینامه علیرضا غفاری کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر است. او بنیانگذار و مدیر مسئول “همشهری” نشریه داخلی شهرداری تهران است.

کتاب های نویسنده
کتاب گویای دفتر خاطرات حیوانات

دفتر خاطرات حیوانات