ورود
حمزه واعظی

زندگینامه حمزه واعظی فرزند آیت الله شیخ حاج قا سمعلی، متولد سال 1347 هجری شمسی در و لسوالی سنگ تخت از تو ابع و لایت دایکندی می باشد. تا صنف دوم در مکتب محل درس خوانده است. با شروع قیامهای داخلی علیه دولت خلقیها و روسها و تعطیلی مکاتب، مقد مات صرف و نحو را نزد ملای محل فرا می گیرد. در سال 1362 به ایران مهاجرت می کند و همزمان با فراگیری دروس حو زوی تا سطو ح عالیه، شامل مکاتب دولتی شبانه می گردد. در سال 1372 شامل دانشگاه می گردد و در سال 1376 در رشته حقوق و علوم سیاسی فارغ التحصیل می شود. ازسال۱۳۸۰ تا ۱۳۸۱ و ظیفه مدیر مسئولی ماهنامه سپیده را که در اروپا نشر می شد بر عهده داشته است و از همان سال تا کنون به عنوان پناهنده در کشور ناروی بسر می برد. وی مدتی در مدارس و لیسه های ناروی ادبیات فارسی تدریس می کرد و اکنون به‎عنوان عضو رسمی اتحادیه نویسندگان و مترجمین ناروی مصروف فعالیت های تحقیقی است.

کتاب های نویسنده