ورود
قاسم یاحسینی

سید قاسم یاحسینی:
متولد ١٣٤٤، نويسنده و خاطره نگار
کتاب های نویسنده
تک آوران گردان یکم
کتاب گویای زیتون سرخ
خاطرات ماشا الله کازرونی
تکاوران خرمشهر
کتاب گویای دریا خانم
تکاوران نیروی دریایی خرمشهر
وری وقت جنگه
دریا خانم
پنهان زیر باران
بچه های کفیشه
آخرین شلیک
پرواز روی خاک
مقاومت در سوسنگرد
گزارش به خاک هویزه
سهام خیام دختری از هویزه
زیتون سرخ
ظهور و سقوط خاندان تنگستانی
مهمان فشنگ‌های جنگی
یک دریا ستاره
پاى پیاده روى آب

کتاب های نویسنده
یک دریا ستاره

سید قاسم یاحسینی

مهمان فشنگ‌های جنگی

ظهور و سقوط خاندان تنگستانی

سید قاسم یاحسینی

زیتون سرخ

سید قاسم یاحسینی

سهام خیام دختری از هویزه

مقاومت در سوسنگرد

سیدقاسم یاحسینی

دریا خانم

وری وقت جنگه

کتاب گویای دریا خانم

قاسم یاحسینی

کتاب گویای زیتون سرخ

تکاوران نیروی دریایی خرمشهر

بچه های کفیشه

پرواز روی خاک

سیدقاسم یاحسینی

تک آوران گردان یکم

اتمام موجودی انبار
گزارش به خاک هویزه

سید قاسم یا حسینی

اتمام موجودی انبار
پنهان زیر باران

سید قاسم یاحسینی