ورود
یعقوب توکلی

یعقوب توکلی:
متولد ۱۳۴۶، نويسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه
کتاب های نویسنده
انقلاب ناتمام
اسلام‌گرایی در مصر(پژوهشی در تفکر و عملکرد جماعت اسلامی مصر)
حقیقت سمیر
عقاب علیه شیر
دو نظریه تروریسم و فداکاری در ایران
خاطرات علی امینی
دونظریه انقلاب و ترورسیم در ایران
کنکاشی در تاریخ نگاری معاصر

کتاب های نویسنده
اسلام‌گرایی در مصر(پژوهشی در تفکر و عملکرد جماعت اسلامی مصر)

یعقوب توکلی

کنکاشی در تاریخ نگاری معاصر

یعقوب توکلی

دو نظریه تروریسم و فداکاری در ایران

یعقوب توکلی

عقاب علیه شیر

انقلاب ناتمام

یعقوب توکلی

حقیقت سمیر