ورود
عبدالله متولی

زندگینامه او در الیگودرز متولد شده است. دارای مدرک دکترای تاریخ و در حال حاضر مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر هستند.

کتاب های نویسنده
دشمن به زانو در آمد

عبدالله متولی