ورود
حسن بنیانیان

حسن بنیانیان:
متولد 1332، نويسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه
کتاب های نویسنده
دین، فرهنگ و پیوست نگاری در مباحثه امام جمعه و فرماندار
پوشش اسلامی چالشها و راهکارها
رسالت امام جمعه و کاربرد هنر در تبلیغ
پیوست فرهنگی
ایده‌ پردازی برای فرهنگ‌سازی
معیارهای پیشنهاد و انتخاب طرح های فرهنگی
مدیریت توسعه فرهنگ عمومی
فرهنگ در مدیریت توسعه اسلامی
دولت تازه ؛ چالش ها ، موانع و فرصت ها

کتاب های نویسنده
رسالت امام جمعه و کاربرد هنر در تبلیغ

حسن بنیانیان

فرهنگ در مدیریت توسعه اسلامی

حسن بنیانیان

ایده‌ پردازی برای فرهنگ‌سازی

حسن بنیانیان

مدیریت توسعه فرهنگ عمومی

حسن بنیانیان

پیوست فرهنگی

پوشش اسلامی چالشها و راهکارها

دین، فرهنگ و پیوست نگاری در مباحثه امام جمعه و فرماندار

اتمام موجودی انبار
معیارهای پیشنهاد و انتخاب طرح های فرهنگی

حسن بنیانیان