ورود
عفیف البهنسی

زندگینامه دکتر عفیف البهنسی (به فتح ب و نون) در ۱۷ آوریل سال 1928 در دمشق متولد شد. درجۀ دکترایش را در رشتۀ «تاریخ هنــــر اسلامی» از دانشگاه سوربن پاریس به سال 1964 گرفت و درجۀ دکترای «فلســـــفۀ هنر» را از همان دانشگاه به سال 1978 اخذ کرد. او استاد دانشگاه هنر و معماری اسلامی و مدیرعامل آثار باستانی و موزه های سوریه در بین سال‎های 1972 تا 1988 بود. عضویت او در سازمان‎های ملی و بین المللی مانند عضو یا رئیس کمیسیون فرهنگ عرب یونسکو؛ و پاریس؛ کنفرانس آثار باستانی عربی آلکسو بوده است. دکتر عفیف البهنسی دوره ها و سخنرانی هایی در دانشگاهها و مؤسسات علمی معتبر دنیا ارائه کرده است. دکتر عفیف البهنسی چهارده نشان افتخـــار و مدال‎

  • دکتر عفیف البهنسی چهارده نشان افتخـــار و مدال‎های بسیاری به جهت سهم و نقش خود در حفظ و صیانت از میراث فرهنـــگی از سوی کشورهای مختلف جهان دریافت داشته است.

کتاب های نویسنده