ورود
ابوالقاسم غلامحیدر

زندگینامه ابوالقاسم غلامحیدر در سال 1353 متولد شد. او پژوهشگر، نویسنده و کارگردان و مدیر خانه جوان شوشتر است. غلامحیدر دانشجوی مدیریت چندبخشی (مدیریت جهانگردی) نیز است.

کتاب های نویسنده
شب و یأس یاس

گاهی کنیزان