ورود
حمید حسام

حمید حسام:
متولد 1340 نويسنده و کارشناس ارشد ادبیات فارسي
کتاب های نویسنده:
خس بی سروپا
سفر به روایت سرفه ها
راز نگین سرخ
دلیل (روایت حماسه شهید چیت سازیان)
آب هرگز نمی میرد
وقتی مهتاب گم شد
عطر شب بوها

کتاب های نویسنده
عطر شب بوها

کتاب گویای وقتی مهتاب گم شد

حمید حسام

کتاب گویای وقتی مهتاب گم شد گویندگی مهرداد عشقیان

خس بی سروپا

حمید حسام

سفر به روایت سرفه ها

حمید حسام

دلیل (روایت حماسه شهید چیت سازیان)

حمید حسام

راز نگین سرخ

آب هرگز نمی میرد

حمید حسام

خداحافظ سالار

حمید حسام

وقتی مهتاب گم شد

حمید حسام

اتمام موجودی انبار
هفتاد دومین غواص

اتمام موجودی انبار
دهلیز انتظار

حمید حسام

اتمام موجودی انبار
غواص ها بوی نعنا میدهند

حمید حسام

اتمام موجودی انبار
بهشت تخریب

حمید حسام

مهاجر سرزمین آفتاب

حمید حسام -مسعود امیرخانی