ورود
حمید حسام

حمید حسام:
متولد 1340 نويسنده و کارشناس ارشد ادبیات فارسي
کتاب های نویسنده:
خس بی سروپا
سفر به روایت سرفه ها
راز نگین سرخ
دلیل (روایت حماسه شهید چیت سازیان)
آب هرگز نمی میرد
وقتی مهتاب گم شد
عطر شب بوها

کتاب های نویسنده
عطر شب بوها

کتاب گویای وقتی مهتاب گم شد

حمید حسام

کتاب گویای وقتی مهتاب گم شد گویندگی مهرداد عشقیان

مهاجر سرزمین آفتاب

حمید حسام -مسعود امیرخانی

خس بی سروپا

حمید حسام

سفر به روایت سرفه ها

حمید حسام

دلیل (روایت حماسه شهید چیت سازیان)

حمید حسام

راز نگین سرخ

بهشت تخریب

حمید حسام

غواص ها بوی نعنا میدهند

حمید حسام

آب هرگز نمی میرد

حمید حسام

خداحافظ سالار

حمید حسام

وقتی مهتاب گم شد

حمید حسام

اتمام موجودی انبار
هفتاد دومین غواص

اتمام موجودی انبار
دهلیز انتظار

حمید حسام