ورود
علیرضا رجبعلی زاده

زندگینامه علی‌رضا رجبعلی‌زاده متولد 1359 و از شاعران کاشانی خوش‌آتیه و مطرح کشور است. تاکنون دو کتاب به نام‌های مترسک عاشق چشمان زاغ است و باغ در حصار مصائب منتشر کرده است. نگاهی به فهرست شاعران برتر جشنواره‌های مهم کشور نیز گویای آینده‌ای است که در انتظار این شاعر جوان کاشانی است.

کتاب های نویسنده
زمستان از گریبان تو آیا سر برآورده است؟

مترسک عاشق چشمان زاغ ست