ورود
سید حبیب نظاری

زندگینامه سید حبیب نظاری متولد 1351 در قم است. در این مجموعه شعر 23 غزل با عنوان‌هایی چون «مردم همیشه»، «روزنامه‌ها»، «پرستوها»، «آفتاب‌های بزرگ»، «تو ماهی می‌شدی» و «شعری بخوان» گنجانده شده است. بخش دوم این مجموعه شعر شامل 101 دوبیتی با مضامین مذهبی، عاطفی و اجتماعی است.

کتاب های نویسنده
رنگ های پشت در

حبیب نظاری

رنگ های پشت در

سید حبیب نظاری