ورود
رضا کوچک زاده

زندگینامه رضا کوچک‎زاده متولد 1355 است و او کارگردان است. رضا کارشناسی کارگردانی نمایش را از دانشگاه تهران در سال 1380 کسب کرده است و کارشناسی‎ارشد کارگردانی تئاتر را از دانشگاه تربیت مدرس در سال 1383 به دست آورده است.

کتاب های نویسنده
رضای نامه - خوانشی از شبیه نامه های رضوی