ورود
رحیم نیکبخت

زندگینامه او در سراب متولد شده و دارای مدرک کارشناس ارشد تاریخ است. .

کتاب های نویسنده
جنبش دانشجوئی تبریز