ورود
فرهاد ساسانی

زندگینامه فرهاد ساسانی 17 اردیبهشت سال 1349 در تهران متولد شد. وی فارغ التحصیل دکترای زبان‌شناسی است. از جمله فعالیت‎های وی در حوزه ادبی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: عضویت در گروه نشانه‌شناسی هنر (زبان هنر) فرهنگستان هنر، عضو انجمن زبان‌شناسی، عضو هیئت تحریریه «زیبا شناخت»، عضو هیئت تحریریه «بیدلر» عضو مرکز مطالعات و تحقیقات هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ مقالات و ترجمه‌های متعدد در نشریات «زیبا شناخت»، «بیدلر»، «بیناب»، «برگ فرهنگ»، «فصلنامه هنر»، «خیال»، «فاراب» و شرکت در چند همایش داخلی و خارجی همچنین مسئولیت‎های اجرایی ایشان به قرار زیر است: معاونت پژوهشی دانشگاه سوره معاون گروه زبا‌ن‌شناسی دانشکدة ادبیات و زبان‎های دانشگاه الزهرا از اعضای مؤسس انجمن زبان‌شناسی ایران دبیر مجلة بیناب. مروری بر مطالعات نشانه‌شناختی سینما (ترجمه) نشانه‌های معنوی در سینما (گردآوری) زیبایی شناسی هنر (ترجمه) نظریه‌ جرجانی در باب صور خیال (ترجمه مشترک) هرمنوتیک، نشانه‌شناسی، معناشناسی (تألیف) از جمله آثار اوست.

کتاب های نویسنده
استعاره

به کوشش:فرهادساسانی

مروری بر مطالعات نشانه‌شناختی سینما

نویسنده: ت السیسور وا. پوپ / مترجم: فرهاد ساسانی

خاطره و گفتمان جنگ

اتمام موجودی انبار
همکنش زبان و هنر