ورود
محمد باقر قهرمانی

محمد باقر قهرمانی
دکترا رشته اصلی: تئاتر و فیلم‌؛ رشته ثانوی: رادیو و تلویزیون؛ دانشگاه بیریگام یانگ؛ ۱۹۹۳٫
فوق لیسانس- رادیو و تلوزیون؛ دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو؛ ۱۹۸۶٫
لیسانس – رادیو و تلویزیون؛ دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو؛ ۱۹۸۳٫

کتاب های نویسنده