ورود
سلما محسنی اردهالی

سلما محسنی اردهالی، کارشناس ارشد انیمیشن از دانشگاه تربیت مدرس
تخصص:
کارگردانی، بازیگری و بازی دهندگی عروسک، طراحی و ساخت عروسک، نوشتن و ترجمه متون تخصصی انیمیشن و نمایش عروسکی

کتاب های نویسنده
اسرار انیمیشن خمیری

مارک اسپس،سلما محسنی اردهالی

استادان پویانمایی