ورود
همایون همتی

زندگینامه تحصیلات همتی دکترای ادیان و عرفان (دانشگاه آزاد اسلامی، 1372-1365) و کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی (دانشگاه تهران،1371-1368) و کارشناسی فلسفه و حکمت اسلامی (دانشگاه تهران،1367-1358) و فوق دکترا از دانشگاه بیلفلد آلمان (1389) است و دروس حوزوی را 14 سال (2 سال درس خارج) تحصیل کرده است. او رایزن فرهنگی ایران در آلمان و استاد ادیان و عرفان دانشگاه‎های تهران است. کتاب «خدا در فلسفه دکارت و صدرالدین شیرازی» این کتاب شامل سه فصل اصلی است: در فصل نخست به طرح مقدمات بحث پرداخته شده، در فصل دوم به بررسی و ارزیابی پیرامون ادله خداشناسی در فلسفه دکارت پرداخته و کاستیها و کژیها و نارسایی های این ادله را نشان داده، در فصل سوم که آخرین فصل کتاب نیز هست برهانهای اثبات وجود خدا در فلسفه صدرالدین شیرازی را مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفته است.

کتاب های نویسنده
امیر قافله عشق

همایون همتی

خدا در فلسفه دکارت و صدرالدین شیرازی

دین و فرهنگ

همایون همتی