ورود
محمدنبی ابراهیمی

 مولف و برگرداننده کتابهایی چون «شبیه صدام»، «جنایت‌های ما در خرمشهر» و ...

کتاب های نویسنده
شبیه صدام

میخائیل رمضان

تاریخ حرکت اسلامى در عراق

عبدالحلیم الرهیمى / مترجم : محمدنبى ابراهیمى

شیعه و حکومت در عراق

حسن العلوى / مترجم : محمدنبى ابراهیمى

بادهای برفی