ورود
محمود امجدیان

زندگینامه «محمود امجدیان» به سال 1342 در باختران متولد شد. امجدیان در سال 1361 داوطلبانه به جبهه‏ هاى «جنگ ایران وعراق» رفت و در عملیات والفجر مقدماتى (61/11/21) به اسارت‏ نیروهاى عراقى درآمد. بیشتر سالهاى اسارت وى در اردوگاه هاى‏ موصل 3 و 4 گذشت و در سال 67 همراه با تعدادى از اسرا به اردوگاه ‏تکریت - کمپ 17 - منتقل شد. وى یک ماه قبل از مبادله اسرا درتاریخ 69/4/26 به دست مجاهدین خلق (منافقین) به شهادت‏ رسید.

کتاب های نویسنده