ورود
زهرا کاردانی

زهرا کاردانی:
زهرا کاردانی متولد ۲۱ آذر سال ۱۳۶۸ در شهر مشهد و دارای مدرک کاردانی گرافیک از دانشکده الزهرا مشهد و طلبه سطح دو جامعه الزهرا است . خانم کاردانی نفر اول بخش سفرنامه در جشنواره اشراق ۱۳۹۶ و برگزیده نخستین جشنواره اخلاق در تبلیغ ۱۳۹۷ است .
کتاب های نویسنده:
زن آقا

کتاب های نویسنده
خیابان 204

زهرا کاردانی