ورود
سید محمدحسین حمیدی

آهنگساز و مدرس متولد سال 1369 می‌باشد. از جمله فعالیت وی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ترجمه "اجرای کور" ترجمه "هماهنگی در صفحه" انجام ارکستر سمفونیک دانشگاه هنر، انجام ارکستر سمفونیک شهرداری تهران.

کتاب های نویسنده