ورود
لین آبرامز

لین آبرامز متولد 5 نوامبر 1960، استاد تاریخ مدرن و ریئس دانشکده علوم انسانی دانشگاه گلاسکو است. حوزه تخصصی وی تاریخ زنان و روابط جنسیت در بریتانیا از قرن هجدهم به بعد و همچنین مباحث نظری و روش شناسی در تاریخ شفاهی است.

کتاب های نویسنده