ورود
علی فتحعلی آشتیانی

علی فتحعلی آشتیانی متولد 1346 تهران، مترجم و دارای مدک لیسانس مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه ازاد اسلامی تهران مرکز است. تا کنون از این مترجم 7 عنوان کتاب ترجمه و منتشر شده است.

کتاب های نویسنده