ورود
سروش چیت ساز

سروش چیت‌ساز متولد 1357 داستان‌نویس و برگزیده بخش مجموعه داستان جایزه «مهرگان ادب»

کتاب های نویسنده
عمو نوروز و چهل دزد (مجموعه شکرستان)

سروش چیت ساز

شیر آب (مجموعه شکرستان)

سروش چیت ساز