ورود
اسماعیل اسماعیلی مشنقی

اسماعیل اسماعیلی مشنفقی متولد 1334 روستای مشنق حموه شبستر راوی و نویسنده کتاب از خامنه تا خرمهشر و فوق لیسانس از دانشگاه امام حسین )ع( و بازنشسته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

کتاب های نویسنده
از خامنه تا خرمشهر

اسماعیل اسماعیلی مشنقی