ورود
هادی عابدی

هادی عابدی متولد 1350 قم، نزدیک به 13 سال سابقه روزنامه نگاری در چندین روزنامه داخلی و همکاری با واحد تاریخ شفاهی دفتر ادبیات انقلاب اسلامی حوزه هنری بعنوان وقایع نگار.

کتاب های نویسنده
ابد + ده سال(خاطرات سرتیپ فتورائی)

هادی عابدی