ورود
سید جلیل شاهری لنگرودی

سید جلیل شاهری لنگرودی متولد 1339
مدارک تحصیلی
دریافت مدرک کارشناسی در رشتۀ مترجمی زبان انگلیسی، 1373
دریافت مدرک کارشناسی ارشد در رشتۀ زبان‌شناسی همگانی، 1379
دریافت مدرک واژه‌گزینی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1379
گواهی‌نامۀ انگلیسی پیشرفته از مؤسسۀ پارت، تحت نظارت آموزش و پرورش

کتاب های نویسنده