ورود
امین ماسوری

امین ماسوری متولد سال 1363 در خرم آباد است.
امین ماسوری در آغاز نوشتن را با روزنامه های : تبلور اندیشه ، کارون ، همشهری لرستان ، کاسیت ، آفتاب لرستان و ماهنامه جامعه اقتصاد و قلم آغاز کرد.

کتاب های نویسنده
فرهنگ‏ واژۀ موسیقی لرستان

امین ماسوری